enth

มื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ต้องถือเป็นวันสำคัญสำหรับ ทีมงานบิสิเนส โค้ช อีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ การพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (Retail & Franchise Development Seminar) ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ย่านพญาไท ซึ่งได้รับการต้อบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ ติดอาวุธทางปัญญา เกี่ยวกับการต่อยอดพัฒนาทางด้านธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจด้านแฟรนไชส์

ทั้งนี้ ภายในงาน ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หรือที่เรามักจะเรียกท่านกันจนติดปากว่า “อาจารย์พี”ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ ได้มาบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อสำคัญอาทิ การจัดวางรูปแบบสินค้าและร้านค้าปลีกในยุคใหม่, ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 การพัฒนาแฟรนไชส์ไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณอรรถ ประคุณหังสิต Vice President of Franchise Thailand, The Minor Food Group มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในเอเซีย ซึ่งในแต่ละหัวข้อการบรรยายล้วนแต่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ทางวิชาการ กรณีศึกษา ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่ตั้งใจถ่ายทอดให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เห็นภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดงานในครั้งนี้ 

นอกจากนี้หลังจากจบการสัมมนา ภายในงานยังจัดให้มีการมอบประกาศนียบัตร (Certificate) แก่ผู้จบหลักสูตรMini MBA ของกลุ่มผู้เรียนทั้งในส่วนของ หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Mini MBA in Franchise Management) และ หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Mini MBA in Retail Management) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ อาจารย์พี  ที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนต่อการสร้างเสริมความรู้ให้แก่ผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของค้าปลีก และ แฟรนไชส์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

…หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้ช่วยกันเสริมสร้างทักษะ ความรู้และขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ ร่วมกัน ต่อ ๆ ไป

ภาพมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร Mini MBA

About the author

Leave a Reply